Het belang

Met de BusinessScorecard krijgt de directie, de onderliggende managerslaag én elke afdeling en zelfs elke werknemer een helder inzicht in de ontwikkelingen van ieder persoonlijk en van het gezamenlijke doel. Bij de implementatie van de BusinessScorecard wordt iedereen getraind om met een Scorecard te werken, deze persoonlijk en gezamenlijk te analyseren en krijgt men handreikingen om,  waar nodig,  de organisatie bij te sturen of te veranderen. Hierdoor gaan medewerkers meer beseffen waar ze mee bezig zijn, hoe belangrijk ze individueel en als afdeling zijn binnen de gehele organisatie en groeit de onderlinge betrokkenheid. Men ziet in dat het niet alleen gaat om de cijfers maar veel meer om het geheel en dus ook andere aandachtsgebieden (perspectieven) binnen het ondernemen.

De BusinessScorecard is een tool om de visie weer helder te krijgen en er organisatie-breed doelgericht aan te werken.

De BusinessScorecard is ontwikkeld om iedereen in een  bedrijf of organisatie bewust te maken om gezamenlijk te werken aan het bereiken van vooraf gestelde doelen. De tijd dat er vanuit het management ‘naar beneden’ werd geroepen wat er gebeuren moest (en dan het liefst zo snel mogelijk) ligt gelukkig achter ons. Modern ondernemerschap bestaat nu uit getrainde teams, het geven van taken en verantwoordelijkheden aan iedereen in een organisatie waarbij  de directie/het bestuur de medewerkers helpt  en aanmoedigt,  het overzicht bewaakt en bijstuurt waar dat nodig is. 
Maar belangrijk hierbij is wel dat iedere medewerker weet welke visie/doel voor ogen is. Gezamenlijk werken aan het behalen van een collectief resultaat motiveert en inspireert en haalt het beste bij mensen naar boven. 

Werken met de BusinessScorecard zorgt voor waarde optimalisatie, levert continuïteit op met een beter resultaat, voorkomt werken van uit de ‘waan van de dag’ en maakt prestaties duidelijk meetbaar. Daardoor wordt een bedrijf, slagvaardiger, krijgt het vertrouwen en gaan medewerkers, klanten en leveranciers ontdekken dat ze samen werken in en met een winnend team. En wie wil dat nou niet?

 

" Stimuleer iedereen 

om een

leider te worden."


Ken Blanchard