Werkwijze

Hoe begin ik met de BusinessScorecard? Om te weten waar je heen wilt is het belangrijk om te weten waarom en waar je vandaan komt/waar je nu staat. Beginnen met de BusinessScorecard betekent dat we hier eerst een antwoord op vinden. Vervolgens de bestaande situatie gaan analyseren en inventariseren. Hierbij gaat het om knelpunten, capaciteit of vaardigheden en gedragscompetenties van medewerkers. Leeft de visie bij iedereen in de organisatie of moet deze verscherpt worden? Is het maken van een SWOT analyse een belangrijk onderdeel  in dit proces. En kijken we vooral naar de wensen en verlangens.  

De BusinessScorecard is modulair opgebouwd en in een Plan van aanpak wordt vervolgens duidelijk omschreven wat er echt nodig is en op welke manier de stappen gezet worden om tot het inrichten en in gebruik nemen van de BusinessScorecard te komen.

In de daaropvolgende implementatiefase gaan de beleidsmakers de visie en missie  (her)definiëren en vertalen naar strategische en tactische doelen `wat er kan`. Vervolgens wordt per afdeling dit vertaald naar SMART-doelstellingen. Dit gebeurt via diverse trainingsmodules. HOE gaan we de doelen bereiken, welke bijdrage gaat een ieder leveren, en WAT is daar dan voor nodig?  WELKE factoren zijn van invloed op je succes?  Waar mag je op aangesproken worden? Door prestatie-indicatoren op te stellen kan alles meetbaar worden gemaakt. 


Op basis van het organisatie kwadrantmodel (klanten/markten, interne processen, leren & groeien/innoveren, financiën) wordt per beleidsterrein de BusinessScorecard ingericht met het benoemen van succesfactoren (SF) en kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en worden de normen gezamenlijk bepaald. Dit wordt samen met de resultaten weergegeven in een scoreboard. In het Performance Management Systeem (PMS) vindt de verslaglegging plaats en voorziet het PMS ook in de omschrijving van de oorzaken en de verbeteracties.Voor het halen van een optimaal rendement bij de implementatie, trainen we de kennis vanBusinessScorecard met op elkaar afgestemde methoden en technieken zoals Mindmappen, Scrum, DISC, Talenten Diagram en BSC WorldCafes.